VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné  podmienky internetového obchodu spoločnosti PRIVÉ clinic s.r.o


Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Predávajúceho (Prevádzkovateľ) a Kupujúceho (Objednávateľ) za účelom predaja tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci (prevádzkovateľ) internetovej stránky  elektronického obchodu je PRIVÉ clinic s.r.o, Cintorínska 5, 984 01 Lučenec, pričom Kupujúcim (Objednávateľom) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní na internetovej stránke formulár s objednávkou tovaru.
 3. Predávajúci (Prevádzkovateľ) ďalej len „Predávajúci“ a Kupujúci (Objednávateľ) ďalej len „Kupujúci“ sa dohodli, že tieto Všeobecne obchodné podmienky sa budú vzťahovať na objednaný tovar z internetovej stránky www.prive-clinic.sk, ktorý predávajúci dodá kupujúcemu na základe vyplneného formuláru objednávky.
 4. Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou každého dodania tovaru. V prípade, že sa Predávajúci a Kupujúci dohodnú na podmienkach odlišných od VOP a to písomne, budú tieto podmienky uprednostnené pred VOP.

 

Článok II.
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy / objednávka

 1. Po vyplnení formuláru vyžadovaným systémom bude automaticky vygenerovaná objednávka Kupujúceho, ktorej prijatie systém informatívne potvrdí Kupujúcemu. Objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy Kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené týmito VOP.
 2. Kúpna zmluva je uzavretá prevzatím tovaru alebo zaplatením kúpnej ceny, podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr. V prípade ak je kúpna zmluva uzavretá v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

Článok III.
Práva a povinnosti Predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. Dodať tovar na základe potvrdenej objednávky Kupujúceho z internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho dohodnuté množstvo, kvalite, termíne a vybaviť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
  2. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  3. Odovzdať Kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

 

Článok IV.
Práve a povinnosti Kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  a.    Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
  b.    Včasné a riadne zaplatenie za tovar
  c.    Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho
  d.    Svojim podpisom potvrdiť prevzatie tovaru
 2. Kupujúci má práva na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami

 

Článok V.
Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 2. Predávajúci má právo rozdeliť objednávku Kupujúceho na základe dodacej doby podľa vlastného uváženia na viacero objednávok, o čom však Predávajúci upovedomí Kupujúceho. V prípade ak Kupujúci s rozdelením objednávok nesúhlasí, je možné objednávku zo strany Kupujúceho zrušiť.
 3. Predávajúci dodá tovar v lehote 10 dní. V prípade ak Predávajúci nemá tovar na sklade a kupujúci akceptuje termín dodania navrhnutý Predávajúcim, je rozhodujúce určenie termínu dodania.
 4. V prípade ak Kupujúci tovar opakovane neprevezme, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu náklady, ktoré vznikli takýmto neprevzatím tovaru kupujúcim.
 5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy  v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho.
 6. Predávajúci dodáva svoje produkty prostredníctvom:
  a.    Slovenská pošta – Expres kuriér
  b.    Slovenská pošta – na dobierku
  c.    Kuriér spoločnosti  DPD

Článok VI.
Kúpna cena

 1. Všetky ceny na internetovej stránke elektronického obchodu sú konečné a bez ďalšieho navýšenia. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu.

 

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru zo strany Kupujúceho a zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúdeho.

 

Článok VIII.
Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje osobné údaje žiadané systémom, najmä všk meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujíci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Predávajúcim za účelom spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý ma podobu elektronickej evidencie Predávajúceho o Kupujúcih. Tento súhlas vydáva Kupujúci na dobu neurčitú a je možné ho odvolať vhodnou formou.

 

Článok IX.
Zrušenie objednávky / zmluvy

 1. Kupujúci oznamuje zrušenie objednávky na tel. č. 0918 562 418 alebo 0905 386 036, alebo písomne poštou, alebo e-mailom na adrese  info@prive-clinic.sk

 

Článok X.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Spolupracujeme so značkami